Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Karlstads kommun är på väg att genomdriva ett förhastat och ogrundat beslut om Medborgarkontorens framtid.


Den 25 april ska Kultur & Fritidsnämnden fatta ett beslut om medborgarkontorens framtid.
Enligt förslaget från den 10 april föreslås att alla medborgarkontor i Karlstads kommun ska
läggas ned. Trots att det saknas underlag för ett sådant beslut.

Beslutsfattarna har till att börja med ingen tydlig bild av hur verksamheten fungerar eller har
fungerat. Den senaste utvärderingen och genomgången av medborgarkontorens verksamhet
genomfördes 2006 för över 6 år sen, vilket är minst sagt anmärkningsvärt. Och någon
kontinuerlig kvalitetssäkring av Medborgarkontorens verksamhet har inte genomförts
överhuvudtaget.

Det finns även ett beslut från juni 2011 som baserar sig på tidigare utredningar, där det
fastslås att Medborgarkontoren är en viktig del av kommunens verksamhet. Och därför ska
fortsätta och kompletteras med ett kontaktcenter. Samma kontaktcenter som enligt det
nuvarande förslaget helt plötsligt ska ersätta samtliga medborgarkontor i Karlstads kommun
helt och hållet.

Vidare säger man att kommunens nya landsbygdsutvecklare ska ta över delar av ansvaret från
samtliga medborgarkontor. Detta utan att ha någon lokal kännedom eller något lokalt
kontaktnät ute i kransorterna. Samma person har fått i uppdrag att lägga 100% av sin tid på
utveckling av Vänerområdet. Vilket är en ekvation som inte går ihop.

Förslaget strider dessutom mot kommunens egna riktlinjer som klart och tydligt stipulerar att
en konsekvens/riskanalys ska genomföras innan en kommunal verksamhet läggs ned.

Det finns med andra ord inget kvalitetssäkrat underlag för ett beslut att lägga ner kommunens
medborgarkontor. Däremot finns det en rad med frågetecken.
- Det saknas en tydlig och aktuell bild av den verksamhet som ska läggas ned.
- Konsekvenserna och riskerna med en nedläggning av Medborgarkontoren har inte utretts.
Följaktligen finns ingen kvalitetssäkrad plan för hur den nya organisationen ska kunna ersätta
den gamla.

Att forcera fram ett beslut om nedläggning av Medborgarkontoren på så lösa grunder, för att
kunna finansiera ”oförutsedda” kostnader som orsakats av andra verksamheter vore
oansvarigt och kan bara betraktas som ett tjänstefel.

Medborgarkontoren är idag Karlstads kommuns förlängda arm för samtliga enheter och
nämnder, och borde rimligtvis styras och finansieras centralt. Det är inte rimligt att Kultur &
fritidsnämnden ska kunna äventyra kvalitén på övrig kommunal verksamhet.

Det går definitivt att utveckla den befintliga verksamheten. För att lyckas med detta behövs ett
ordentligt underlag och ett väl genomarbetat förslag, som tagits fram i samråd med befintlig
personal och representanter för alla de företag, föreningar, nyinflyttade och enskilda
medborgare som idag är direkt beroende av den service som medborgarkontoren levererar.

Ett centralt kontaktcenter och en utbyggnad av digitala tjänster är bra initiativ men de bör ses
som ett komplement till de dedikerade resurser som idag arbetar på medborgarkontoren i
Karlstads kommuns kransorter. De är en väl integrerad del i den verksamhet som pågår, och
de har en unik kompetens som är nödvändig för att kommunen ska kunna upprätthålla och
framförallt förbättra kvalitén på servicen till medborgarna.

Kommunens service ska även omfatta de medborgare som inte har tillgång till Internet
överhuvudtaget. Det digitala utanförskapet är fortfarande stort. Det enda realistiska sättet att
nå visionen om tillgänglighet och service är med lokal personal som kan leverera analog
information i kombination med ny digital teknik och internetbaserade lösningar.

Mikael Bernholm
Vice ordförande Mera Molkom
www.meramolkom.se

OBS. Denna skrivelse har skickats till samtliga medlemmar i kommunalfullmäktige och Kultur & fritidsnämnden på Karlstads kommun.

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>