Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Landsbygdens framtid i Karlstads kommun

Mera Molkom har skickat följande skrivelse till samtliga ledamöter i kommunalfullmäktige inför beslutet om Medborgarkontoren den 18 juni 2012.

Landsbygdens framtid i Karlstads kommun.
Den 18 juni 2012 ska kommunalfullmäktige fatta ett beslut om Medborgarkontorens och i förlängningen landsbygdens framtid.

Mera Molkom har i en rad med debattartiklar ex. http://bit.ly/LDjT9H och http://bit.ly/NA9VaU, belyst de uppenbara brister som finns i beslutsunderlaget. Vilket även ordföranden i Kultur & fritidsnämnden medgav under ett möte om Medborgarkontoren i Molkom.
Vi har genom att granska beslutsunderlaget genomfört delar av den kvalitetssäkring som skulle ha genomförts av Karlstads kommun innan beslutet om en nedläggning fattades i Kultur & fritidsnämnden. Ett beslut som för övrigt togs utan någon form av medborgardialog.

Inga beräkningar har gjorts på den ekonomiska nyttan av Medborgarkontoren och de besparingseffekter verksamheten har för kommunens övriga verksamhet. En sådan beräkning användes som argument när Karlstads kommun beslutade om att lägga 10 miljoner på det kontaktcenter som ursprungligen skulle komplettera Medborgarkontoren.

Ingen konsekvensanalys har genomförts trots att kommunens riktlinjer stipulerar att en sådan ska genomföras innan en kommunal verksamhet läggs ned. Ingen utvärdering av verksamheten har genomförts sedan 2006. Och ingen kvalitetssäkring har genomförts överhuvudtaget. Sammantaget så innebär detta att kommunen inte har en tillräckligt bra bild av verksamheten och konsekvenserna av en nedläggning för att fatta något beslut överhuvudtaget.

Det nuvarande förslaget från Kultur & fritidsnämnden ligger inte i linje med statens intentioner för förbättrad medborgarservice och dialog. Som återspeglas i den statliga utredningen ”Se medborgaren – SOU 2009:92”.

När det gäller kvalitén på ärendehantering via telefon och mail så är Karlstads kommun en av de sämsta kommunerna i Sverige enligt SKL’s mätningar. Att förlita sig på att det nya kontaktcentret ska kunna ändra på detta är en illusion. Personal utan lokalkännedom eller etablerade kontaktnät kan inte på distans ersätta erfaren personal som har daglig direktkontakt medborgare i olika åldersgrupper, företag, föreningar och andra lokala aktörer.

Kommunen säger även att de ska jobba med sociala medier. Det digitala utanförskapet är stort i Karlstads kommun och speciellt i utsatta grupper. Facebook är inte ett alternativ för de flesta. Det är dessutom inte lämpat som ett styrsystem då vare sig finns garantier för driftsäkerhet, regelbundna backuper eller några kvalitetssäkrade metoder för ärendehantering och kontinuerlig loggning av den information som läggs upp där. Det finns även uppenbara brister i säkerheten. Facebook kan stänga kommunens konton när som helst utan att ange någon orsak. Men kommunen ska givetvis använda Facebook och andra sociala medier som ett komplement till övriga informationskanaler.

 Den landsbygdsutredare som enligt Kultur & fritidsnämndens förslag ska handlägga alla landsbygdsärenden och utvecklingsprojekt i Karlstads kommun har redan fått i uppdrag att lägga 100% av sin tid på Vänerområdet. Samma person sitter som vice ordförande i Leader Närheten. Vilket gör att hon inte kan sitta med i några utvecklingsprojekt överhuvudtaget.

Inga reella besparingar kommer att göras vid en nedläggning. Personalen och lokaler finns fortfarande kvar efter nedläggning och den ekonomiska nyttan av medborgarkontoren har inte utretts.

Nedläggningen av Medborgarkontoren kommer med all sannolikhet medföra rejält ökade kostnader för kommunen då det saknas en tydlig bild av den verksamhet som ska läggas ner och den verksamhet som ska ersätta den gamla.

Det kommer att innebära att kvaliteten på kommunens service försämras rejält. Då både det nya
kontaktcentret och kommunens landsbygdsutvecklare försätts i en omöjlig situation.

Vi är allt annat än nöjda med det sätt som Medborgarkontoren skötts av Karlstads kommun. Medborgarkontorets placering i Nyedsskolans lokaler har varit alldeles för undanskymd. Och tillgången har styrts av bibliotekets bristfälliga öppettider. Och kommunens agerande har visat att de hittills inte tagit denna mycket viktiga verksamhet på något större allvar.

Men att lägga ner verksamheten utan att ens ha kartlagt eller undersökt vad den tillfört kommunen och dess olika nämnder vore direkt ansvarslöst. Vi kräver att det genomförs en konsekvensanalys i enlighet med kommunens riktlinjer och så att det finns en tydlig bild av den nuvarande verksamheten. Nästa steg är att ta fram en välförankrad och genomarbetad plan för hur Karlstads kommun ska sköta sina åtaganden och ta vara på de möjligheter och behov som finns på landsbygden framöver.

Hur ska Karlstads kommun säkerställa kvaliteten på den service och de satsningar på t.ex. kultur och medborgardialog som hittills hanterats av Medborgarkontoren? Och hur ska denna verksamhet kunna utvecklas och kvalitetssäkras med alla de brister som vår granskning visat?

Vårt förslag är att Medborgarkontorens verksamhet utvecklas till ett lokalt kontaktcenter där de statliga intentionerna med samverkan mellan olika myndigheter och aktörer kan genomföras. Där bör även finnas pappersbaserad information för besökare, företag, föreningar, nyinflyttade och övriga invånare. Samt tillgång till datorer så att alla har möjlighet att bli en del av den digitalt delaktigheten. En sådan verksamhet vore inte en kostnad utan en välplacerad investering för Karlstads kommun. Det skulle innebära att vi kan ligga i framkant på den utveckling som behövs på landsbygden. Ett sådant kontaktcenter i Molkom skulle avlasta övrig verksamhet på ett effektivt sätt i hela norra delen av Karlstads kommun. Och det skulle bli ett ordentligt lyft för alla de besökare, företag, föreningar och invånare som har en kortare resa till Molkom än till Karlstad. Det skulle dessutom öka hela kommunens konkurrenskraft. Kontaktcentret bör givetvis finansieras centralt och inte omfattas av Kultur & fritidsnämndens budget.

Nu har Du chansen och visa att Du förstår vad landsbygden och landsbygdsutveckling betyder för Värmland och för Sverige, och att Du ser den stora potential som landsbygden har att erbjuda när det gäller rekreation, turism, livskvalitet, hållbar utveckling och att skapa nya arbetstillfällen. 90% av besökarna och turisterna i Värmland anger att landsbygden, naturen och tystnaden är det som fick den att komma hit. Det är inte Karlstad som är den främsta profilbäraren för Värmland och Karlstads kommun utan de resterande 95% av kommunens yta som består av landsbygd.

Det är nu ditt ansvar som folkvald ledamot att säkerställa att de beslut som fattas baserar sig på ett korrekt och genomarbetat underlag. Det är också ditt ansvar att ställa dig bakom beslut som gynnar majoriteten av medborgarna i alla delar av Karlstads kommun, och att de medel som medborgarna ställer till ert förfogande hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Personlig och partipolitisk prestige ska inte få
påverka eller prägla beslut av den här karaktären. De ska fattas på ett professionellt sätt, präglas av lyhördhet och baseras på kalla fakta.

Molkom 15 juni 2012
Mikael Bernholm
Vice ordförande Mera Molkom
www.meramolkom.se

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>