Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Remissvar på cykelplan från Mera Molkom

Mera Molkom har varit remissinstans för Karlstads kommuns nya cykelplan. Vi har skickat in följande synpunkter till kommunen (Se även kartbild).

Remissvar på cykelplan från Mera Molkom

Deadline: 20 mars

Karlstads kommun: Malin Rosén, malin.rosen@sweco.se , 019-168145

Mera Molkom: Henry Wallebom, Mikael Bernholm

Remissvar 

Efter att ha tagit in synpunkter från olika privatpersoner och aktörer på orten ex. Nyedsskolan så har vi kommit fram till följande synpunkter och förslag på utkastet till ny cykelplan för Karlstads kommun.

- Utöka 60km/h området på väg 63 norrut

- Bussplatsområdet har inte en tydlig miljö för gångare och cyklister

- Överfarten från skolan till busshållplatsen är trafikfarlig

- Avsläppningsområdet för skolbarn vid Nyedsskolan är otydligt och skapar en farlig trafikmiljö

- Övergången från Molkom till Molkomsbadet är trafikfarlig (se karta, punkt 4)

- Tunneln under järnvägen är trafikfarlig. Bör förses med ett fält för cyklister och enkelriktas (Belysning saknas).

- Cykelleden från brandstation har ingen tydlig överfart för cyklister vid Sussis café. Hur ska detta lösas?

- Cykelled behövs mellan IP och den planerade cykelvägen vid konsum (se karta, punkt 1)

- Trafiksäker överfart och utfart saknas vid brandstation – väg 240 (se karta, punkt 3)

- Cykelled upp till skolan ska sluta vid cykelparkering

- Cykelled behövs från korset vid Preem till Karlbergsvägen

- Ett mer logiskt och säkert pendelstråk från östra delen av Molkom till skolan vore att förlägga en cykelväg parallellt med väg 63 (se karta, punkt 2).

- Externa cykelleder behöver markeras och skyltas ex. till Mangen, Brattforsheden och Tidafors

 

Projektidéer för att främja cykling 

Här är några förslag som skulle öka cyklandet bland Molkomsborna.

- Lånecyklar ev. begagnade cyklar

- Luftpåfyllning ev solcellsdrivna pumpar. Kan ev tas fram en rostfri design med hjälp av Molkomsföretag

- Dokumentera och marknadsför cykelleder med besöksmål och informationstavlor

- Möjlighet att ta med cykel på bussen

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>