Förslagslåda
Ditt namn (krävs)

Din Email (krävs)

Ämne

Ditt förslag

Trafikverket avvaktar med rivningen av Molkoms stationshus

Trafikverket kommer att göra ytterligare en utredning för att se om det kan finnas förutsättningar för en försäljning av byggnaden och ett användningssätt som kan vara acceptabelt, trots det nära läget till spåren, skriver Mats Nordblad.

Svar till Mikael Bernholm med flera (NWT 26/1)

På regeringens uppdrag avvecklar Trafikverket fastigheter som inte längre behövs för den moderna järnvägsdriften. Avveckling innebär antingen försäljning eller rivning. Trafikverkets resurser ska koncentreras på dagens drift och framtidens bana. Drift och utveckling av den moderna järnvägen är central för ett hållbart samhälle i ett längre perspektiv.

När Trafikverket utreder hur en byggnad ska avvecklas söker vi svar på ett stort antal frågor, till exempel:

• Kan byggnaden komma att begränsa järnvägens framtida utveckling?

• Kan byggnaden användas för något annat än järnvägsändamål?

• Ligger byggnaden så nära spår och elledningar att det kan vara farligt att använda den?

• I vilket skick är byggnaden?

• Finns föroreningar från järnvägen i marken intill byggnaden?

• Kommer byggnaden att utsättas för buller som strider mot miljöbalkens bullernivåer?

• Finns kulturhistoriska intressen förknippade med byggnaden?

Angående stationshuset i Molkom. Trafikverket har tagit del av synpunkter som kommit från Karlstads kommun, Värmlands museum och boende i Molkom. Vi kan notera att det finns starka intressen för att stationshuset ska bevaras och att det kan få en god användning.

Mot den bakgrunden kommer Trafikverket att göra ytterligare en utredning för att se om det kan finnas förutsättningar för en försäljning av byggnaden och ett användningssätt som kan vara acceptabelt, trots det nära läget till spåren. Trafikverket har därför bett Karlstads kommun att avvakta med handläggningen av rivningslovsfrågan tills dess att vi kompletterat vår utredning, för eventuellt annat ställningstagande.

Mats Nordblad

Projektledare för Trafikverkets fastighetsavvecklingsprojekt

Länk till NWT

Enhanced by Zemanta

1 comment to Trafikverket avvaktar med rivningen av Molkoms stationshus

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>