Trafiksäkerhet i Molkom

Nyheter & Länkar

4/3 2013 – Samrådsmöte om ny cykelplan i Karlstads kommun

26/2 – 2013 Trafikverket bekräftar att de ska ta med vår utredning i underlaget för deras kommande arbete med riksväg 63.

16/9 2011 – Utredningen skickad till Trafikverket som tar med den i underlaget för deras sträckstudie för riksväg 63.

12/9 2011 – Inledande möte med representanter för Karlstads kommun för att diskutera vår utredning

4/11 2011 – Utredning skickas till Karlstads kommun som ett medborgarförslag

12/10 2011 – Mera Molkom väntar fortfarande på en del remissvar och kommer snarast möjligt att uppdatera utredningen med alla de remissvar vi fått in.  Vi kommer sedan att skicka in ett medborgarförslag till Karlstads kommun där vår utredning ingår som en bilaga.

20/6 2011 – Tjänstemannayttrande på vår utredning från Karlstad kommun Länk

17/5 2011 – Mera Molkom skickar ut sin utredning på en remissrunda till företag, föreningar, privatpersoner och övriga aktörer i Molkom

Bakgrund

Mera Molkom har på uppdrag av invånarna i Molkom, tagit initiativet till att utreda hur trafiksäkerheten för gående och cyklister kan förbättras. Detta arbete kommer att ske i samråd med enskilda medborgare och olika intresseorganisationer i Molkom.

Vår utredning sammanfattar de problemområden och brister som finns i Molkoms trafikmiljö, och innehåller konkreta förslag på lösningar. Som förankrats hos lokala organisationer och kvalitetssäkrats av experter på Karlstad kommun och den lokala Räddningstjänsten. Syftet är att kartlägga vad ortsborna tycker, och sammanfatta detta och komma med genomarbetade och välförankrade förslag och lösningar. Du kan ladda ner den senaste versionen av vår Trafikutredning här.

- Nu har ännu en incident inträffat vid den obevakade järnvägsövergången i centrala Molkom (27/4 2011) Länk.

Mera Molkom skickade ut sin utredning “Trafiksäkerhet i Molkom” på en remissrunda  till olika aktörer i Molkomstrakten den 17/5. Vi tar bl.a. upp problematiken med järnvägsövergångarna i Molkom . Vi kommer även att lägga ut kopior på bensinmackarna, Konsum och biblioteket  i Molkom (Du kan även ladda ner dokumentet här). Du kan maila dina kommentarer och synpunkter till Mikael Bernholm som är dokumentansvarig eller prata med Helena Danielsson på Molkoms medborgarkontor.

Mera Molkom kommer att skicka in dokumentet till Karlstad kommunTrafikverket och andra berörda aktörer, för att få igång arbetet med att höja trafiksäkerheten och skapa en attraktiv trafikmiljö för både fotgängare och cyklister i Molkom.

- Vi kommer även att vara med i planeringsarbete för den nya busshållplatsen i Molkom.  Byggnationen ska påbörjas den 15 augusti 2011. Inmätning och andra förberedande arbeten startar i april när snön är borta.

Page 1 of 2 | Next page